Osmanlı Devleti kronolojisi

İsimli konu WH 'Tarih' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 5 Mayıs 2011 tarihinde yazılmıştır. Osmanlı Devleti kronolojisi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1299-1399 yılları arası

  * 1299 - Selçuklu sultanı tarafından Osman Bey'e Beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) gönderilmesi
  * 1301 - Osman Gazi'nin Koyunhisar Savaşı
  * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
  * 1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
  * 1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
  * 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
  * 1337 - Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
  * 1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
  * 1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
  * 1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1359 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı ]])
  * 1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
  * 1362 - Kadıaskerliğin teşkili
  * 1363 - Pençik Kanununun çıkışı
  * 1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
  * 1371 - Çirmen Savaşı
  * 1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
  * 1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
  * 1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1388 - Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
  * 1389 - I. Kosova Savaşı
  * 1389 - I. Murat'ın ölümü[​IMG] Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
  * 1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
  * 1390 - Karaman Seferi[​IMG] Konya'nın kuşatılması
  * 1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası
  * 1391 - İstanbul'un kuşatılması
  * 1396 - Niğbolu Savaşı
  * 1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
  * 1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü.
  * 1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı

  1400-1499 yılları arası

  * 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
  * 1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti
  * 1402 -1413 - Fetret Devri[​IMG] iç karışıklıklar
  * 1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı
  * 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
  * 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
  * 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
  * 1416 - Macaristan Seferi
  * 1417 - Avlonya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
  * 1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi
  * 1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
  * 1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
  * 1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
  * 1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
  * 1430 - Selanik'in Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
  * 1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
  * 1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi[​IMG] II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı
  * 1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi
  * 1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
  * 1448 - II. Kosova Savaşı
  * 1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi
  * 1453 - İstanbul'un fethi
  * 1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
  * 1458-1460 - Mora'nın Osmanlılar tarafından alınışı
  * 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
  * 1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı
  * 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  * 1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
  * 1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi
  * 1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
  * 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
  * 1473 - Otlukbeli Savaşı
  * 1475 -Kırım'ın Fatih Sultan Mehmet döneminde[​IMG]Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı tabiiyetine girişi
  * 1476 - Boğdan seferi
  * 1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
  * 1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
  * 1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
  * 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
  * 1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  * 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
  * 1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
  * 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti[​IMG] Rodos'a ilticası
  * 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
  * 1484 - Boğdan Seferi
  * 1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi
  * 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  * 1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
  * 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne[​IMG] II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
  * 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
  * 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
  * 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
  * 1492 - Macar Seferi
  * 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  * 1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu
  * 1495 - Macarlarla mütareke[​IMG] Cem Sultan'ın ölümü
  * 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
  * 1498 - Lehistan Seferleri
  * 1499 - Venedik Harbi

  1500-1599 yılları arası

  * 1500 - Modon[​IMG] Navarin ve Koron'un alınışı
  * 1502 - Venedikle sulh
  * 1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı[​IMG] Şehzade Selim Hareketi
  * 1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi[​IMG] I. Selim'in tahta geçişi
  * 1514 - Çaldıran Savaşı[​IMG] Tebriz'e giriş
  * 1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
  * 1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
  * 1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
  * 1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
  * 1519 - Celali isyanları
  * 1519 - Cezayir'in iltihakı
  * 1520 - I. Selim'in vefatı[​IMG] I. Süleyman'ın tahta geçişi
  * 1521 - Belgrad'ın fethi
  * 1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlamas
  * 1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi[​IMG] Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
  * 1522 - Rodos'un fethi
  * 1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
  * 1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da
  * 1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
  * 1526 - Mohaç Savaşı
  * 1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
  * 1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
  * 1529 - Viyana kuşatması[​IMG] Budin'in istirdadı[​IMG] Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
  * 1532 - Alman Seferi
  * 1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
  * 1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı[​IMG] Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
  * 1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
  * 1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
  * 1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
  * 1537 - Körsof-Avlonya seferi
  * 1538 - Preveze Savaşı
  * 1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
  * 1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
  * 1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
  * 1543 - Estergon'un fethi
  * 1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
  * 1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
  * 1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
  * 1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
  * 1551 - Trablusgarb'ın fethi
  * 1553 - Piri Reis'in ölümü
  * 1553 -1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi
  * 1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi
  * 1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
  * 1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi[​IMG] Fas'ın fethi
  * 1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
  * 1560 - Cerbe'nin alınışı
  * 1565 - Başarısız Malta kuşatması
  * 1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
  * 1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı[​IMG] II. Selim'in tahta geçişi
  * 1567 - Yemen isyanı
  * 1569 - Astarhan seferi
  * 1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
  * 1571 - İnebahtı hezimeti[​IMG] Kıbrıs'ın fethi.
  * 1574 - Tunus'un fethi
  * 1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi
  * 1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
  * 1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine[​IMG] kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
  * 1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
  * 1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
  * 1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması (22 Ocak)
  * 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
  * 1583 - Meşale Savaşı
  * 1585 - Tebriz'in alınışı
  * 1586 - İlk Sikke tashihi
  * 1588 - Gence seferi
  * 1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
  * 1589 - İkinci sikke tashihi
  * 1590 - Ferhat Paşa Antlaşması
  * 1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla* %1 oranında ilave yapılması
  * 1595 - Estergon'un düşüşü
  * 1595 - III. Murad'ın vefatı[​IMG] III. Mehmet'in tahta geçişi
  * 1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Savaşı

  1600-1699 yılları arası

  * 1600 - Sikke tashihi
  * 1601 - Kanije Savaşı
  * 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
  * 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
  * 1603 - III. Mehmed'in vefatı[​IMG] I. Ahmed'in tahta geçişi
  * 1612 - Osmanlı-İran Antlaşması
  * 1615 - Revan Seferi
  * 1617 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması
  * 1617 - I. Mustafa'nın tahta geçişi
  * 1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
  * 1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın tahta geçişi
  * 1618 - Sikke tashihi
  * 1618 - İran ile Serav Antlaşması
  * 1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
  * 1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
  * 1622 - İran ile savaşın yeniden başlaması
  * 1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
  * 1624 - Sikke tashihi
  * 1629 - Cizvitler tarafından[​IMG] İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
  * 1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
  * 1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
  * 1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
  * 1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
  * 1640 - IV. Murad'ın ölümü[​IMG] I. İbrahim'in tahta çıkışı[​IMG] sikke tashihi
  * 1645 - Girit seferinin açılışı[​IMG] Hanya'nın alınışı
  * 1648 - I. İbrahim'in hal'ı[​IMG] IV. Mehmed'in tahta çıkışı
  * 1648 - Kandiye kuşatması
  * 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
  * 1656 - Çınar Vak'ası
  * 1656 - Köprülüler devrinin başlaması
  * 1658 - Katip Çelebi'nin ölümü
  * 1660 - Varad Kalesi'nin alınışı
  * 1663 - Uyvar Kalesi'nin fethi
  * 1664 - St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
  * 1669 - Kandiye'nin alınışı[​IMG] Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
  * 1672 - Lehistan seferi[​IMG] Kamaniçe'nin alınışı
  * 1672 - Bucaş Antlaşması
  * 1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
  * 1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
  * 1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi
  * 1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması
  * 1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
  * 1683 - II. Viyana Kuşatması[​IMG] peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları
  * 1685 - Uyvar'ın elden çıkışı
  * 1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
  * 1686 - Budin'in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
  * 1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi[​IMG] II. Süleyman'ın tahta çıkışı
  * 1687 - Eğri Kalesi'nin düşüşü
  * 1687 - İkinci Mohaç Savaşı
  * 1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
  * 1688 - Belgrad'ın elden çıkışı
  * 1690 - Kanije Kalesi'nin düşüşü
  * 1690 - Belgrad'ın geri alınışı
  * 1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
  * 1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
  * 1691 - Salankamen Savaşı
  * 1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
  * 1697 - Zenta Savaşı
  * 1698 - Şehremini Baruthanesi yangını
  * 1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması(26 Ocak)

  1700-1799 yılları arası

  * 1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
  * 1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
  * 1703 - Edirne Vak'ası
  * 1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı
  * 1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
  * 1711 - Prut Savaşı ve Barışı
  * 1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi
  * 1718 - Pasarofça Antlaşması
  * 1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
  * 1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
  * 1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
  * 1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
  * 1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
  * 1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı
  * 1726 - İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
  * 1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
  * 1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
  * 1730 - Patrona Halil isyanı[​IMG] III. Ahmed'in hal'i[​IMG] I. Mahmud'un tahta çıkışı
  * 1733 - İran Savaşı'nın hızlanması[​IMG] Nadir Şah'ın başarıları
  * 1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
  * 1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
  * 1739 - Belgrad Antlaşması
  * 1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere[​IMG] Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
  * 1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
  * 1746 - Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
  * 1751 - Osmanlı mu*****i üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
  * 1754 - I. Mahmud'un ölümü[​IMG] III. Osman'ın tahta çıkışı
  * 1757 - III. Osman'ın ölümü[​IMG] III. Mustafa'nın tahta çıkışı
  * 1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
  * 1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi
  * 1771 - Kırım'ın işgali
  * 1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
  * 1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
  * 1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
  * 1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
  * 1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
  * 1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması[​IMG] Aynalıkavak Antlaşması
  * 1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
  * 1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
  * 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
  * 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
  * 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
  * 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
  * 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
  * 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
  * 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz
  * 1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
  * 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
  * 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
  * 1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
  * 1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
  * 1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
  * 1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
  * 1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
  * 1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
  * 1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
  * 1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra[​IMG] Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
  * 1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
  * 1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
  * 1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması
  * 1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
  * 1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
  * 1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
  * 1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
  * 1797 - Paris[​IMG] Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
  * 1797 - Pazvandoğlu isyanı
  * 1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
  * 1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
  * 1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
  * 1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
  * 1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
  * 1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
  * 1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
  * 1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi[​IMG] Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

  1800-1899 yılları arası
  * 1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
  * 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
  * 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
  * 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
  * 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
  * 1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
  * 1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
  * 1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
  * 1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
  * 1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
  * 1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
  * 1806 - Osmanlı-Rus Savaşı
  * 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
  * 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
  * 1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
  * 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
  * 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
  * 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
  * 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
  * 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
  * 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
  * 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi[​IMG] IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi[​IMG] III. Selim'in katli[​IMG] II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
  * 1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
  * 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
  * 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
  * 1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
  * 1810 - İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
  * 1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
  * 1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu
  * 1812 - 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması[​IMG] Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
  * 1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
  * 1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
  * 1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat - Mart)
  * 1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
  * 1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
  * 1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
  * 1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
  * 1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
  * 1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması[​IMG] Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)
  * 1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)
  * 1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
  * 1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti[​IMG] II. Mahmud'a)
  * 1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
  * 1827 - İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
  * 1827 - Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları[​IMG] Atina'nın teslimi (Temmuz)
  * 1827 - Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
  * 1828 - Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
  * 1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  * 1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması
  * 1829 - Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)
  * 1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  * 1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
  * 1830 - Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  * 1830-1831 - Nüfus sayımları
  * 1830 - Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
  * 1831 - İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
  * 1831 - Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
  * 1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
  * 1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)
  * 1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
  * 1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
  * 1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
  * 1832 - İngiliz postalarının kuruluşu
  * 1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)
  * 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
  * 1833 - Feshanenin kuruluşu
  * 1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
  * 1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi (5 Nisan)
  * 1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
  * 1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması[​IMG] Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
  * 1833 - Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
  * 1834 - Maçka Kışlası'nda[​IMG] Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
  * 1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
  * 1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
  * 1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)
  * 1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)
  * 1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
  * 1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  * 1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
  * 1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
  * 1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)
  * 1838 - İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)
  * 1839 - Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması
  * 1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
  * 1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
  * 1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
  * 1839 - Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması[​IMG] Nizip Savaşı (24 Haziran)
  * 1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması[​IMG] Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)
  * 1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)
  * 1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun[​IMG] Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
  * 1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  * 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
  * 1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
  * 1840 - Posta Nezareti'nin kurulması
  * 1840 - Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)
  * 1841 - Lübnan olayları
  * 1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
  * 1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli[​IMG] Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)
  * 1841 - Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
  * 1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
  * 1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması
  * 1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
  * 1844 - Tashih-i sikke (1 Şubat)
  * 1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
  * 1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
  * 1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
  * 1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)
  * 1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
  * 1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
  * 1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
  * 1846 - Rus Ticaret Muahedesi
  * 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
  * 1846 - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
  * 1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
  * 1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
  * 1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
  * 1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
  * 1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)
  * 1848 Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
  * 1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  * 1848 İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
  * 16 Mart 1848 İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
  * 18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
  * 1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
  * 1850 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
  ithalatta %20[​IMG] ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  * 1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  * 1850 İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
  * 1850 Muallim Naci'nin doğumu
  * 12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
  * 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  * 1851 Londra Sergisi
  * 1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
  * 18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
  * 1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
  * 1853 "Mukaddes yerler" meselesi[​IMG] Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
  * 1853 İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
  * 1854 İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
  * 1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
  * 1854 İhtisab teşkilatının lağvı
  * 12 Mart 1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
  * 1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]
  * 1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
  * 1855 Paris Sergisi
  * 16 Ağustos 1855 İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
  * 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
  * 14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
  * 1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
  * 1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
  * 1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
  * 1856 Islahat Fermanı
  * 1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
  * 1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
  * 15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
  * 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
  * 30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
  * 30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
  * 30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
  * 22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının[​IMG] Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
  * 1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
  * 1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin[​IMG] müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
  * 1857 Gümrük resminin[​IMG] eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
  * 1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
  * 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
  * 6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
  * 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  * 1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
  * 1858-1859 Emlak[​IMG] arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
  * 6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
  * 8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
  * 1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
  * 1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi[​IMG] Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
  * 12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
  * 1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
  * 1860 İlk basılı yerli tiyatro[​IMG] Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
  * 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
  * 1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
  * 22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
  * 1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
  * 1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
  * 1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
  * 1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
  * 9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
  * 9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
  * 29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
  * 1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
  * 1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
  * 1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
  * 1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
  * 1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme[​IMG] Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
  * 1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
  * 20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin[​IMG] "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
  * 8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
  * 1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
  * 1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
  * 1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
  * 1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
  * 1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
  * 1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
  * 13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da[​IMG] halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
  * 18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
  * 1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
  * 1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
  * 1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
  * 1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
  * 1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
  * 1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
  * 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
  * 1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
  * 1865 İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
  * 1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
  * Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
  * 1866 Girit isyanları [​IMG] Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
  * 1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
  * 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
  * 1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
  * 1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
  * 1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  * 1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması[​IMG] Sırp kalelerinin tahliyesi
  * 1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
  * 1867 Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
  * 1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
  * 1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
  * 1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
  * 1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
  * 1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası
  * 22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
  * 8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
  * 21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
  * 1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
  * 1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
  * 1868 İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
  * 1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
  * 1868 Yunan postasının kapatılması
  * 1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
  * 1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
  * 1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
  * 1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
  * 8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
  * 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
  * 1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
  * 2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
  * 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
  * 13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi
  * 1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
  * 1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye[​IMG] Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
  * 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
  * 1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
  * Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
  * 1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
  * 1870 Fransa'nın[​IMG] Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
  * 1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde[​IMG] Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
  * 1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
  * 1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
  * 1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)

  * 20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
  * 26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
  * 2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
  * Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
  * 1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
  * 1871 Saint-Esprit okulunun kurulması
  * 1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması[​IMG] Mahmud Nedim Paşa sadareti
  * 1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
  * 1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
  * 22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
  * 13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
  * 1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
  * 1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
  * 1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
  * 1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
  * Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin[​IMG] Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
  * 1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
  * 1874 Hukuk Mektebi[​IMG] Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi[​IMG] 1845-1907)
  * 1874 Kara gümrüklerinin lağvı
  * 1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
  * 1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
  * 1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
  * 1875 Bosna-Hersek isyanları
  * 1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
  * 1876 Bulgar isyanları
  * 1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  * 1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi[​IMG] V. Murad'ın tahta çıkması[​IMG] hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
  * 1876 Meşrutiyet'in ilanı
  * 1876 İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
  * 1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
  * 1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
  * 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan[​IMG] Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
  * 23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu
  * 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
  * 1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
  * 1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
  * 1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
  * 19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
  * 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
  * 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
  * 13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
  * 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
  * 1878 Sırbistan[​IMG] Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
  * 1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
  * 1878 Ermeni meselesinin zuhuru
  * 1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
  * 1878 Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
  * 1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
  * 1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
  * 13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
  * Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
  * 1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
  * 1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
  * 1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
  * 1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
  * 1880 Vergi reformu
  * 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
  * 1880 İlk köy romanı[​IMG] Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  * 1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
  * 13 Mart 1880 İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
  * 17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü
  * Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  * 20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
  * 1881 Mustafa Kemal'in Doğumu
  * 1881 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
  * 1881 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
  * 1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
  * 1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
  * 1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
  * 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
  * 1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
  * 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
  * 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
  * 2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu
  * 1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
  * 1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
  * 18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
  * 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
  * 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
  * 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
  * 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
  * 1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
  * 1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
  * 1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
  * 5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
  * 1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
  * 1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
  * 2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü
  * 1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
  * 1889 İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
  * 27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu
  * 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
  * 1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
  * 1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
  * 1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
  * 1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
  * 3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
  * 1892 Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
  * 1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
  * 1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
  * 1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
  * 1894 Sasun'da Ermeni olayları
  * 1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
  * 1895 İstanbul'da Ermeni olayları[​IMG] yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
  * 1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
  * 1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
  * 1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
  * 14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
  * 1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
  * 1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
  * 1896 Girit isyanının alevlenmesi
  * 1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
  * 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması[​IMG] Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
  * 17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
  * 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi[​IMG] Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
  * 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
  * 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

  1900-1924 yılları arası
  * 1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
  * 1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
  * 1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
  * 1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
  * 1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması[​IMG] büyük devletlerin müdahaleleri
  * 1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı
  * 1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması
  * 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
  * 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
  * 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
  * 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
  * 1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
  * 1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
  * 1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
  * 1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
  * 1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi
  * 1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
  * 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
  * 1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
  * 1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
  * 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
  * 1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
  * 1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
  * 1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
  * 1909 -1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
  * 1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)
  * 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması[​IMG] İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
  * 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi[​IMG] V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
  * 1909 - Meclisin açılması (17 Aralık)
  * 1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları
  * 1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
  * 1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
  * 1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
  * 1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
  * 1911 -1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı
  * 1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
  * 1912 -1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
  * 1912 - Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
  * 1912 - II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
  * 1912 - İtalyanlar'ın Rodos[​IMG] Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
  * 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
  * 1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
  * 1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması[​IMG] Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)
  * 1912 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)
  * 1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
  * 1913 - Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
  * 1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
  * 1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi[​IMG] Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)
  * 1913 - II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
  * 1913 - Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
  * 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)
  * 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
  * 1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
  * 1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi
  * 1914 - Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması
  * 1914 - 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
  * 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
  * 1914 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
  * 1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
  * 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
  * 1914 - Almanya'nın Fransa'ya[​IMG] İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)
  * 1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
  * 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
  * 1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)
  * 1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
  * 1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)
  * 1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
  * 1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
  * 1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
  * 1914 - Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
  * 1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi[​IMG] Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
  * 1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
  * 1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
  * 1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
  * 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)
  * 1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
  * 1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı
  * 1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
  * 1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
  * 1917 - Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü
  * 1917 - Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu
  * 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
  * 1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)
  * 1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)
  * 1918 - Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
  * 1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmet Vahidettin'in tahta çıkması
  * 1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
  * 1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası[​IMG] Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)
  * 1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
  * 1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
  * 1918 - Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)
  * 1918 - İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
  * 1919 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi
  * 1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
  * 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
  * 1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
  * 1919 - Sivas Kongresi (4 Eylül)
  * 1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)
  * 1919 - Amasya Protokolü (22 Ekim)
  * 1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin[​IMG] milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)
  * 1920 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
  * 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri[​IMG] Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
  * 1920 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
  * 1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
  * 1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)
  * 1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
  * 1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)
  * 1921 - II. İnönü Savaşı (31 Mart)
  * 1921 - Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)
  * 1921 - Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
  * 1922 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
  * 1922 - İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
  * 1922 - Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
  * 1922 - Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım)
  * 1922 - Mehmet Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
  * 1923 - Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz)
  * 1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü (13 Ekim)
  * 1923 - Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim)
  * 1924 - Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları 3 Mart
  5 Mayıs 2011
  #1
 2. Osmanlı Devleti kronolojisi Cevapları

soru sor

Osmanlı Devleti kronolojisi

Alakalı Aramalar:

 1. osmanli fetihleri kronolojik